سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مَنَمُ ـو سیگآر بیدآر بـیـدآر بـی حـآلـــ دورَمَـم دیـوآر دیـوآر

مَنَمُ ـو سیگآر بیدآر بـیـدآر بـی حـآلـــ
دورَمَـم دیـوآر دیـوآر دیـوآر بـیـکـآر
بـهِ اُمـیـد دیـدآر اِنـگـآر ایـن بـار
بُـرو اَصَـلَـاًم فِـکـ نَـکُـن فُـحـشِـتــ مـیـدیـم

ومدت

 تُـــفــ بِــــِ ایـن روزآ نَ